Taryfy i regulamin

Taryfy i regulamin

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lądek został wprowadzony Uchwałą nr XXXV/242/2021 Rady Gminy Lądek z dnia 17 marca 2021r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lądek

Obowiązujące ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Obowiązujące ceny dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zgodnie z decyzją PO.RZT.70.32.2022/D2/FK Dyrektora
RZGW Wód Polskich w Poznaniu
oraz Uchwałą Nr LXXVIII/509/2023 Rady Gminy Lądek z dnia 29 listopada 2023r.
na terenie Gminy Lądek będą obowiązywały następujące ceny
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

Zaopatrzenie w wodę:
od 1.01.2024r. do 13.02.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
W 1 cena za 1m3 wody 3,38 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 2 cena za 1m3 wody 3,87 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 3 cena za 1m3 wody 3,47 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 4 cena za 1m3 wody 3,47 zł/m3
  opłata abonamentowa 1140,74 zł/m-c

od 14.02.2024r. do 31.12.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
W 1 cena za 1m3 wody 3,43 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 2 cena za 1m3 wody 3,93 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 3 cena za 1m3 wody 3,53 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
W 4 cena za 1m3 wody 3,53 zł/m3
  opłata abonamentowa 1168,88 zł/m-c

Odprowadzanie ścieków:
od 1.01.2024r. do 13.02.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
S 1 cena za 1m3 ścieków 11,03 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c
S 2 cena za 1m3 ścieków 12,61 zł/m3
  opłata abonamentowa 5,00 zł/m-c

od 14.02.2024r. do 31.12.2024r.

Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary
S 1 cena za 1m3 ścieków 11,25 zł/m3
  opłata abonamentowa 6,00 zł/m-c
S 2 cena za 1m3 ścieków 12,85 zł/m3
  opłata abonamentowa 6,00 zł/m-c

 

Uchwała jest do wglądu w Urzędzie Gminy Lądek oraz w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lądku.

1. Taryfowe grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
a) W 1 – gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, odbiorcy usług wodociągowych pobierający wodę na cele socjalno – bytowe oraz cele rolnicze na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich prowadzących gospodarstwo domowe.
b) W 2 – odbiorcy usług pobierający wodę na cele produkcji napojów, artykułów spożywczych i farmaceutycznych (odbiorcy wody przeznaczonej do celów produkcji napojów i artykułów spożywczych, produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych).
c) W 3 – odbiorcy usług pobierający wodę na cele usługowe, handlowe, opieki zdrowotnej, administracji publicznej a także pozostałe niewymienione w grupie W1, W2 i W4.
d) W 4 – obejmuje wodę zużytą na cele przeciwpożarowe.
2. Taryfowe grupy odbiorców usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) S 1 – Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, którzy odprowadzają ścieki socjalno-bytowe z gospodarstw domowych.
b) S 2 – Pozostali odbiorcy nie wymienieni w grupie S 1.

Kierownik ZGK w Lądku

/ – / Sebastian Woźniak

 

Skip to content